HOE WIJ OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-06-2018.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Tjorven van Ginhoven, zorgmanager van ’t Wijland, KvK 69991146
Platteweg 2 in Driewegen, 06/25223105, info@t-wijland.nl en wijland@zorgboerenzuid.nl

De functionaris voor gegevensbescherming is binnen ’t Wijland dezelfde persoon als hierboven reeds vermeld.

Tjorven van Ginhoven verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en intakeformulier of relevante onderzoeksgegevens. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Hiervoor zal eerst toestemming aan gevraagd worden alvorens er informatie opgevraagd wordt.

Persoonsgegevens
Tjorven van Ginhoven verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers en eventueel contactgegevens van contactpersonen.
• Geboortedatum
• Geslacht
• Burgerservicenummer
• Inhoud van communicatie
• Diagnostische gegevens/medische gegevens
• Medicatiegegevens
• Indicatiegegevens
• Protocollen
• Budgettarieven en facturen

Doeleinden
Tjorven van Ginhoven verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Leveren van cliënt gerichte dagbesteding
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Tjorven van Ginhoven hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Tjorven van Ginhoven persoonsgegevens uitwisselen. Tjorven van Ginhoven kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals onze samenwerkingsorganisaties en boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Tjorven van Ginhoven aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Tjorven van Ginhoven zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Tjorven van Ginhoven zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Tjorven van Ginhoven zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar, m.b.t. de zorgdossiers en zorgovereenkomsten bedraagt dit 15 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Tjorven van Ginhoven passende beveiligingsmaatregelen genomen. Mailcontact met persoonsgegevens zal verzonden worden vanuit een beveiligde omgeving ‘zorgmail’. Daarnaast worden cliënt dossiers digitaal bewaard in een beveiligde omgeving ‘ONS’ die aan alle nieuwe wettelijke eisen voldoet. Computers worden beveiligd met codes, daarnaast maken wij gebruik van een “cloud” die opslag heeft binnen de EU, zodat ook deze beveiliging verloopt volgens de nieuwe wettelijke richtlijnen.

Uw rechten
U heeft het recht om Tjorven van Ginhoven een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Tjorven van Ginhoven verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

‘t Wijland
t.a.v. Tjorven van Ginhoven
Platteweg 2, 4438 AA Driewegen

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tjorven van Ginhoven, laat dit dan vooral weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-06-2018.

Tjorven van Ginhoven kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Vragen? stel ze gerust!

Het is goed vertoeven op ons weiland aan de Platteweg 2 in Driewegen. Kom gerust eens langs en ervaar zelf de ruimte die ‘t Wijland biedt.

De theetuin is geopend van mei tot oktober op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 15.30 uur.

Heeft u een vraag, wilt u een high tea reserveren of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden voor dagbesteding? Bel vrijblijvend naar 06 25223105 of stuur ons een e-mail.